Gäldenärens avtal : vid företagsrekonstruktion och konkurs

Gäldenärens avtal : vid företagsrekonstruktion och konkurs - Marie Karlsson-Tuula | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Marie Karlsson-Tuula
DIMENSIONERA
11,89 MB
FILNAMN
Gäldenärens avtal : vid företagsrekonstruktion och konkurs.pdf
ISBN
6698563476158

BESKRIVNING

Gäldenärens avtal utgör en av de viktigaste tillgångarna vid såväl företagsrekonstruktion som vid konkurs. Det är ett rättsområde som är komplext och som regleras på flera olika ställen i lagstiftningen. Vid företagsrekonstruktion finns bestämmelsen 2 kap. 20 § i lagen om företagsrekonstruktion. Bestämmelsen reglerar samtliga avtal utom anställningsavtal och avtal som rör handel med finansiella instrument. Bestämmelsen är partsneutral och det saknar betydelse om man är kund eller leverantör, säljare eller köpare, hyresvärd eller hyresvärd, leasegivare eller leasetagare. Lagrummet är och har varit relativt svårt att tillämpa i praktiken. Det saknas bestämmelser om hur gäldenärens avtal ska hanteras i konkurslagen. Vid konkurs tillämpas i stället lagrum från andra lagstiftningar såsom bl.a. 63 § köplagen och vissa regler i jordabalken analogt för andra avtalstyper än köp och hyra av fast och lös egendom. Vid hyresavtal tillämpas 12 kap. 31 § jordabalken. I boken behandlas de flesta avtalstyperna var för sig. Det har under senare tid uppkommit en praktisk tillämpningsfråga när det gäller gäldenärens avtal och det är frågan om fordrans uppkomst i samband med avtalets ingående. Det får bl.a betydelse för om en motparts fordran på ett eventuellt skadestånd ska omfattas av ett offentligt ackord i enlighet med 3 kap. om offentligt ackord i lagen om företagsrekonstruktion.Boken vänder sig till såväl teoretiker som praktiker och är lämplig attanvända som kurslitteratur på obeståndskurser på fördjupningsnivå, inomjurist- och rättsvetenskapliga program.

Det skulle i så fall innebära att rekonstruktören och/eller konkurs-förvaltaren erhåller uppdrag att handha administrationen. En gäldenärs avtal är värdefulla i en konkurs och företagsrekonstruktion, på flera sätt. Om ett konkursbo vill driva verksamheten vidare ett tag i konkursen, för färdigställande av varor eller försäljning av verksamheten going-concern, är det ofta nödvändigt för boet att Vid en företagsrekonstruktion behåller ägarna kontrollen över bolaget men behöver i vissa fall inhämta samtycke från rekonstruktören.

Undersökningen visar till viss del den splittring som finns på civilrättens områden. Vid företagsrekonstruktion behåller gäldenären i huvudsak rådigheten över sin verksamhet, dock ska rekonstruktören beredas insyn i verksamheten och rekonstruktörens samtycke krävs för vissa dispositioner som t.ex. (i) att betala eller ställa säkerhet för skulder som uppkommit före rekonstruktionen, (ii) ådra sig nya förpliktelser eller (iii) överlåta, pantsätta eller ... En generaliserad bild av situationen vid en gäldenärs obestånd ger för handen att ett antal olika borgenärsgrupper sinsemellan och inom respektive grupp konkurrerar om att få ta del av gäldenärens otillräckliga förmögenhet i sådan utsträckning att den egna förlusten minimeras.

RELATERADE BÖKOR