Kommunallagen : en kommentar

Kommunallagen : en kommentar - Tom Madell, Olle Lundin | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Tom Madell, Olle Lundin
DIMENSIONERA
6,66 MB
FILNAMN
Kommunallagen : en kommentar.pdf
ISBN
6955971050376

BESKRIVNING

2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag.Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur,ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning. Förändringarnai förhållande till föregående lag består huvudsakligen i att fullmäktigegetts en möjlighet att bestämma att styrelsen ska kunna fatta beslutom särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhetsamt att kommuner och landsting kan besluta att ge kommunal- ochlandstingsråd möjlighet att vara t.ex. föräldralediga. Vidare tydliggörsrollfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda. Reglernaför anmälan av delegationsbeslut förenklas genom att nämnderna självafår besluta vilka beslut som ska anmälas. Den kommunala anslagstavlanska fortsättningsvis vara webbaserad. Det har även införts ett kravpå att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presidium. Slutligenhar det införts ett uttryckligt lagstöd för att kommunala beslut sominte kan rättas som huvudregel inte får verkställas innan de vunnit lagakraft.Den andra upplagan har reviderats och uppdaterats med bl.a. nytillkommenlagstiftning och praxis t.o.m. 1 juli 2019.

RÅ 2000:35:En kommunal barnomsorgstaxa har givits en sådan utformning att olika avgifter kan komma att utgå vid kommunens barnstugor för i princip likvärdiga ... Vi ger ut böcker som är till nytta för dig som arbetar främst inom kommun, landsting och regioner. Du hittar du bland annat böcker om arbetsrätt, arbetsmiljö och kommunallagen. En annan nyhet är att reglerna för anmälan av delegationsbeslut förenklats på så sätt att det blir upp till nämnden själv att avgöra om anmälan behövs (7 kap 8 § kommunallagen).

Styrelsen får en starkare ställning. Den nya lagen innebär en möjlighet för fullmäktige att besluta om att styrelsen ska fatta beslut om förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. Kommentar: Det är i vissa särskilda fall möjligt att få använda medel från försäljning av en anläggningstillgång för löpande behov utan att det kan anses strida mot god ekonomisk hushållning.

RELATERADE BÖKOR