Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande. SOU 2015:109. : Betänkande från Planprocessutredningen

Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande. SOU 2015:109. : Betänkande från Planprocessutredningen Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
6,71 MB
FILNAMN
Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande. SOU 2015:109. : Betänkande från Planprocessutredningen.pdf
ISBN
3806854482790

BESKRIVNING

Planprocessutredningen föreslår bland annat en förenkling av arbetet med att ta fram detaljplaner. I uppdraget har ingått att föreslå åtgärder som syftar till att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar.Utredningen har också fått i uppdrag att undersöka en kommuns möjlighet att ställa detaljerade krav i en detaljplan, samt behovet av effektivisering av de statliga myndigheternas medverkan i plan- och byggprocessen och tidsåtgången för denna. Bland förslagen:Att kommuner ska få tydliga planeringsbesked från länsstyrelsen inför och under detaljplaneprocessen Begränsningar av vad som får regleras i en detaljplan Tidsfrist för länsstyrelsens handläggning efter ett beslut om överprövning Att Lantmäteriet ska få i uppdrag att på begäran avge ett värdeutlåtande som ska vara vägledande för stat och kommun i förhandlingar om kommunalt förvärv av statlig mark Att regeringen ger Boverket och länsstyrelserna får i uppdrag att genomföra en kompetensutvecklingsinsats kring lagstiftning,Köp utredningen så får du ta del av de kompletta förslagen!

Sammanfattning Region Skåne har mottagit ovanstående förslag för synpunkter. Regeringen Betänkandet SOU 2015:109 Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har inga synpunkter på de områden där utredaren bedömt att nuvarande processer och styrsystem fungerar, där delar MSB utredarens slutsatser.

Betänkandet har remitterats till Stockholms läns landsting. Remissvaret ska vara inlämnat till Näringsdepartementet senast den 31 mars 2016.

RELATERADE BÖKOR